Van de bestuurstafel: Nieuwsjaarsspeech

Beste mensen,

Het jaar 2014 is inmiddels een paar dagen oud. Tijd om terug te kijken en vooruit te blikken. Eerst wil ik met jullie achterom kijken naar het jaar 2013.

Allereerst wil ik stilstaan bij de sportieve prestaties. Daarbij is het spelplezier in alle teams het belangrijkst. Daarin doet het er niet toe of het gaat om pure recreatiesport, breedtesport, of topsport. Zonder plezier tijdens trainingen en wedstrijden kunnen er immers ook geen goede resultaten worden gehaald. Alle teams hebben op hun manier hiernaar gestreefd.

Vermeldenswaardig is dat Meisjes B3 in het seizoen 2012-2013 kampioen in hun klasse zijn geworden. Dat geldt ook voor de Meisjes C1, de Dames 2 en de Heren 3. De sportieve balans over 2013 opmakend zien we dat het met veel teams behoorlijk tot prima gaat, hoewel enkele jeugdteams het moeilijk hebben. Dames 1 staan onder leiding van hun nieuwe coach Marc van der Walle op een verdienstelijke achtste plaats in de eerste divisie. Heren 1 staan verrassend op de eerste plaats in de tweede divisie B. Ook andere teams doen hun best en hoewel dit niet altijd tot winnen of een hoge ranking leidt, doen ze grosso modo waar het om gaat: lekker handballen.

In dat opzicht wil ik stilstaan bij het technisch kader. De mensen van het technisch kader vormen het sportieve hart van onze vereniging en verdienen onze grote steun en waardering. Het is voor hen met de krappe bezetting van het technisch kader niet altijd gemakkelijk om de teams sportief en technisch te ontwikkelen. Je moet er toch maar weer staan elke week op de trainingen en de wedstrijden en je team en de spelers te motiveren om het beste uit zichzelf te halen. Dat is niet iedereen gegeven. Jammer genoeg wordt dat niet altijd door iedereen gezien en gewaardeerd. Sommigen langs de lijn hebben het idee dat zij het beter weten dan de trainer-coach en laten dit op een weinig constructieve manier blijken. Dat is jammer en doet geen recht aan de inzet van de trainer-coaches. Laten we niet vergeten dat zij veel uren van hun vrije tijd opofferen uit liefde en passie voor het handbal. Dat geldt ook voor de scheidsrechters. Ook zij verdienen onze steun en waardering en dan gaat het niet alleen om de ‘eigen’ scheidsrechters, maar ook om de scheidsrechters die onze gast zijn bij thuiswedstrijden en natuurlijk ook bij uitwedstrijden. Natuurlijk, zij zijn niet foutloos, dus kritiek is altijd mogelijk. Maar laten we dit op gepaste wijze doen.

Dat brengt mij op het programma Fair Play en Positief Coachen dat we twee jaar geleden hebben ingezet. Dit programma heeft tot nu toe zijn vruchten afgeworpen. Maar actieve inzet

voor respect en sportiviteit blijft nodig. Want af en toe steekt er toch weer bij een enkele speler of bij sommige toeschouwers een houding de kop op die juist tegengesteld is aan waar Fair Play en Positief Coachen voor staan. Diegenen moeten worden aangesproken om ervoor te zorgen dat PSV Handbal een vereniging is waar je graag speelt en op bezoek komt en je voor inzet.

Organisatorisch zijn er punten die onze aandacht moeten houden, maar vooral goed moet worden uitgevoerd. Zo komt het nog te vaak voor dat wat onze zaalwachtcommissie goed heeft neergezet niet goed uit de verf komt, omdat de zaalwacht niet of te laat bij een wedstrijd aanwezig was. Wij doen een beroep op de verantwoordelijken. Wie de schoen past trekke hem aan. De zaalwachtcommissie en het bestuur zullen er op blijven toezien dat de zaalwachtbezetting telkens op orde is. Nalatigheid zal worden opgemerkt en uiteindelijk worden gesanctioneerd.

Het tekort aan scheidsrechters speelt ons nog steeds parten. Enkelen binnen onze vereniging zijn aan de scheidsrechters opleiding begonnen en hebben soms al hun diploma gehaald. Maar het aantal beschikbare scheidsrechters blijft te laag. Onze inzet om meer scheidsrechters vanuit onze jeugd op te leiden kan op langere termijn soelaas bieden, maar zeker niet voor dit en volgend seizoen.

Onze speciale aandacht verdient ook onze relatie met korfbalvereniging DSC. DSC en wij gebruiken samen de Vijfkamp. DSC is beheerder van de kantine en zaalbeheerder. Er zijn enkele voorvallen geweest. Dit had onder meer te maken met het niet tijdig starten of het voortijdig afbreken van wedstrijden. Beide verenigingen hebben zich daarbij niet altijd van hun goede kant laten zien. Daarover zijn inmiddels goede afspraken gemaakt met DSC. Recent is daarover in de Nieuwsflits en op onze site gepubliceerd. De kern is dat we elkaar respecteren en van daaruit elkaar aan de gemaakte afspraken houden. De aanvangstijd van een wedstrijd wordt strikt aangehouden. Dit is een taak van de zaalwacht en de scheidsrechter, maar ook de trainer of teambegeleider dienen hierop toe te zien. Als toch vertraging ontstaat, moet dit worden ingehaald (bijv. door het inkorten van pauzes). De zaalbeheerder zal ook toezien dat tijdig wordt gestart. In geen geval zullen wedstrijden voortijdig worden afgebroken, zoals onlangs is gebeurd, of zal de ene vereniging de andere vereniging storen in het wedstrijdverloop. Spelers en toeschouwers onthouden zich van commentaar op de andere vereniging. Ook daarin gaan we respectvol met elkaar om.

Het moeilijke economische tij is ook voelbaar in onze sponsoring en bij onze sponsors. Dat heeft bijvoorbeeld geleid tot het voortijdig afhaken van een van onze hoofdsponsors. Dit maakt het noodzakelijk om voortdurend op zoek te gaan naar nieuwe sponsors, maar zeker ook naar nieuwe sponsormogelijkheden. In dat opzicht kunnen we melden dat we onlangs overeenstemming hebben bereikt met Bastiaans Assurantiën. Zij voeren de zogenaamde ‘Sponzorpolis’. Van degenen (niet alleen leden) die via PSV Handbal hun verzekering bij hen onderbrengen, ontvangt PSV Handbal 5% van de jaarlijkse verzekeringspremie. Binnenkort zullen we hierover meer bekend maken. Dit is een andere en nieuwe sponsorvorm die steeds meer toegepast wordt. De sponsorcommissie gaat op zoek naar nieuwe toepassingen van sponsoring.

Financieel gezien draait PSV Handbal nog bevredigend. Het boekjaar 2012-2013 hebben we met een lichte plus kunnen afsluiten en we hebben een redelijke financiële buffer om tegenvallers te kunnen opvangen. Het huidige boekjaar hebben we begroot om en nabij een nulresultaat. Geen winst en geen verlies dus. Maar de financiële toekomst is niet zorgeloos. De kosten blijven naar verwachting oplopen. De grootste kostenpost is zaalhuur. De gemeente Eindhoven stelt elk jaar de zaalhuur een paar procent hoger vast. De kosten die we zelf kunnen beïnvloeden budgetteren we uiterst scherp en elke Euro aan uitgaven wordt kritisch bezien op nut en noodzaak. Onze opbrengsten staan onder druk. Ik heb zojuist al het lagere sponsorbudget genoemd. Maar de kern van onze opbrengsten bestaat uit contributie van onze leden en die staat ook onder druk. Het aantal leden is het afgelopen jaar afgenomen en inmiddels gezakt tot onder de 200 betalende leden. Actieve ledenwerving is en blijft dus één van onze speerpunten!

Beste mensen, PSV Handbal bestaat bij de gratie van haar leden. Maar PSV Handbal zou niet kunnen bestaan zonder haar vrijwilligers. Zonder de kantinecommissie hebben we geen kantine die geld in het laatje brengt. Het succesvolle Hemelvaarttoernooi zou niet bestaan zonder een gedreven toernooicommissie. Het traditionele jeugdkamp zou zonder de jeugdkampcommissie niet kunnen worden georganiseerd. Het kienen, dat qua opbrengsten weer wat aantrekt, zou er niet zijn zonder vrijwilligers. De mooie opbrengst van het oud papier ophalen zou er niet zijn zonder mensen die in weer en wind achter de vrachtwagen lopen. Een keur aan activiteiten voor onze leden, zoals het Nieuwjaarsgala vanavond, zou er niet zijn zonder de activiteitencommissie. Onze site, de Nieuwsflits en andere uitingen in woord en geschrift zouden er niet zijn zonder onze commissie PR & Communicatie. Wedstrijden kunnen niet kunnen worden georganiseerd zonder de inzet van het wedstrijdsecretariaat of de zaalwachtcommissie. Onze leden kunnen niet spelen zonder de trainer, coaches of teambegeleiders, waar de technische commissie zich voor inzet. Zonder beschikbare scheidsrechters kan sowieso niet worden gespeeld. De jeugdteams kunnen niet spelen en trainen zonder de inzet van de jeugdcommissie. En laten we de inzet van alle anderen die vrijwillig vrijetijd in onze vereniging steken niet vergeten.

Enkele vrijwilligers wil ik hier nog speciaal noemen. De eerste is Ria van Hout. Ria is al jarenlang een vaste waarde in ons vrijwilligerskorps. Zoals bekend is Ria het afgelopen jaar geveld door een herseninfarct. Gelukkig is ze weer aan de beterende hand. Wij hopen met zijn allen dat ze dit jaar weer volledig herstelt. De tweede persoon die ik wil noemen is Lilian Croes. Lilian heeft zich ook jaren ingezet voor de vereniging. Zij was ook degene die samen met een paar anderen twee jaar geleden het initiatief heeft genomen om PSV Handbal bestuurlijk en organisatorisch uit het slop te trekken. Daarvoor zijn wij haar veel dank verschuldigd. Helaas heeft Lilian vanwege gezondheidsreden onlangs moeten besluiten haar activiteiten voor PSV Handbal te beëindigen. Wij zoeken voor haar nog passende vervanging.

Beste mensen,

Onze missie is om PSV Handbal de vereniging te laten zijn die we willen: financieel en organisatorisch een gezonde club, waar plezierig, veilig en sportief handbal wordt gespeeld en beleefd, zowel in prestatiesport als in breedtesport. Namens het bestuur van PSV Handbal spreek ik de wens uit dat we daarin ook in 2014 weer voldoende zullen slagen, met de inzet van meer vrijwilligers. Daarbij zijn onze speerpunten: versterking van het technisch kader, meer beschikbare scheidsrechters, ledenwerving, sponsorwerving en het met elkaar zorgen voor het nakomen van gemaakte afspraken, zodat we op elkaar kunnen rekenen. Maar bovenal: laten we met elkaar zorgen dat sportiviteit en wederzijds respect altijd onze gezamenlijke waarden zijn.

Namens het bestuur van PSV Handbal wens ik jou en je naasten een heel gezond, voorspoedig en sportief 2014.

Stef Bense

Voorzitter

Gerelateerde berichten

Laat een reactie achter

X